Oferta

Laboratorium EKOLAB s.c. gwarantuje rzetelność i wysoką jakość wykonywanych badań i pomiarów.
Jesteśmy nowoczesnym laboratorium, wykonującym badania i pomiary z zastosowaniem wysokiej klasy aparatury badawczej i sprzętu pomiarowego, według norm i procedur badawczych zgodnych z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawa pracy oraz prawa ochrony środowiska.
Zatrudniamy świetnie wykształconą kadrę specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym, która z pełnym zaangażowaniem i należytą starannością realizuje powierzone jej zadania badawcze.
Jesteśmy zdeterminowani w nieustannym doskonaleniu naszego systemu pracy, w tym systemu zarządzania.
Spośród innych działających na rynku usług w naszej branży podmiotów wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie (laboratorium Ekolab istnieje w niezmiennej formie organizacyjnej od 1992r.), rzetelność i terminowość wykonywanych usług, a przede wszystkim zindywidualizowane podejście do potrzeb i wymagań, w tym gotowość do pomocy w identyfikowaniu rzeczywistego rozmiaru problemów, przed którymi stają nasi Klienci.
Większość wykonywanych przez nas badań i pomiarów posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), co stanowi dla naszych potencjalnych Klientów gwarancję najwyższego poziomu usług dostępnych na krajowym i europejskim rynku. Ze szczegółową listą akredytowanych w PCA badań laboratorium EKOLAB (Nr certyfikatu akredytacji AB 875) Klienci mogą się zapoznać na stronie internetowej Laboratoria badawcze / Akredytacje aktywne / Akredytowane podmioty / Polskie Centrum Akredytacji (pca.gov.pl) . (link do strony internetowej PCA, odnoszącej się do EKOLAB)
W niektórych wymagających szczególnego podejścia przypadkach laboratorium EKOLAB jest w stanie zaoferować Klientom pomiary i badania spoza zakresu akredytacji, w każdym jednak przypadku objęte stosowanym w laboratorium systemem zarządzania, zgodnym z normą europejską PN EN ISO/IEC 17025.
Laboratorium Ekolab podejmuje się wykonania badań spoza zakresu akredytacji jedynie w zakresie, w którym posiadana przez personel wiedza zawodowa, kompetencje techniczne, a także zasoby laboratorium pozwalają na ich prawidłowe przeprowadzenie.

W ramach naszej oferty usług wykonujemy badania i pomiary w trzech głównych sektorach działalności:

– pomiary stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w powietrzu na stanowiskach pracy (w b. szerokim zakresie oznaczanych substancji;
– pomiary stężeń czynników pyłowych w powietrzu na stanowiskach pracy;
– pomiary hałasu na stanowiskach pracy;
– pomiary drgań mechanicznych, oddziałujących na organizm poprzez kończyny górne (drgania „miejscowe”) oraz tzw. drgań „ogólnych”;
– pomiary oświetlenia stanowisk pracy, a także pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach pracy;
– pomiary warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy, w zakresie parametrów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego;
– określenie ekspozycji zawodowej pracowników na wymienione wyżej czynniki środowiska pracy, wraz z określeniem tzw. wskaźników narażenia pracowników.

–   pomiary prędkości liniowej i strumienia objętości gazów odlotowych w przekrojach pomiarowych badanych emitorów zanieczyszczeń, w kanałach wentylacyjnych lub na wylotach wyrzutni zanieczyszczeń;
 –   pomiary stężenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w przekrojach pomiarowych badanych emitorów w kanałach wentylacyjnych itp., w b. szerokim zakresie oznaczanych zanieczyszczeń (w tym np. składników spalin), z zastosowaniem tzw. „metodyk referencyjnych”;
–  obliczanie wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych do atmosfery;
–   pomiary skuteczności działania urządzeń przeznaczonych do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, wraz z wyznaczaniem tzw. stopnia redukcji („sprawność urządzenia”).

3) Analizy fizyko-chemiczne stanu i składu próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i gruntu, w tym:

– temperatura;
– odczyn (pH);
– przewodnictwo elektryczne właściwe;
– twardość (wody);
– biochemiczne pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5);
– chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą chromianową (ChZTCr);
– chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą manganianową (ChZTMn);
– zawiesina ogólna;
– substancje rozpuszczone;
– sucha pozostałość;
– substancje ekstrahujące się eterem naftowym;
– substancje powierzchniowo czynne anionowe;
– substancje powierzchniowo czynne niejonowe;
– azot ogólny;
– azot amonowy;
– azot azotynowy;
– fosfor ogólny;
– chlorki;
– siarczany;
– metale ciężkie (Zn, Cu, Pb, Cd, Hg, Ni, Cr).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z laboratorium EKOLAB.
Do potrzeb każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, w sposób maksymalny dostosowując do nich nasz potencjał merytoryczny, badawczy oraz posiadane zasoby sprzętowe

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z laboratorium EKOLAB.
Do potrzeb każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, w sposób maksymalny dostosowując do nich nasz potencjał merytoryczny, badawczy oraz posiadane zasoby sprzętowe
.